مدیران


علیرضا احمدپور

مدیر مالی

مهراز کیانپور

رئیس هیئت مدیره

 

امیر صیادی

مدیر پروژه

مسعود صداقت

مدیر پروژه

علیرضا عاکفیان

مدیر پروژه

علیرضا صفازاده

مدیر طراحی

ایرج کریمی

مدیر برق

شهرام آقاجانی

مدیر اداری

سعید صدیقی

مدیر کنترل پروژه

حسین ملکی

مدیر بازرگانی