مدیران


مهراز کیانپور

سمت: رئیس هیئت مدیره

 

سید مصطفی سخایی فر

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره