سایر واحد ها


  • واحد ایمنی و بهداشت (HSE)
  • واحد اداری پشتیبانی
  • واحد مالی
  • واحد بازرگانی داخلی و خارجی
  • واحد مناقصات
  • واحد بازاریابی
  • واحد قراردادها