واحد مدیریت و کنترل پروژه


واحد مدیریت پروژه

نظر به محوریت پروژه ها در شرکت های پیمانکاری ، در ذیل بخشی از وظایف واحد پروژه ها به عنوان قلب تپنده شرکت ذکر می گردد.

 • اجرای تعهدات قرارداد مطابق با مشخصات فنی و مدارک منضم به پیمان.
 • هدایت پروژه و کارگاه نصب .
 • سازماندهی کارگاه نصب و چارت سازمانی اداری کارگاه .
 • پیشنهاد و معرفی رئیس کارگاه یا سرپرست کارگاه به منظور تضمین صحت و سرعت عملیات اجرایی و فراهم نمودن قابلیت انجام بهینه وظایف محوله به کارگاه نصب.
 • نظارت کلی بر نحوه کار کارگاه نصب و مشارکت در حل و فصل مسائل کلان کارگاه نصب.
 • ایجاد ارتباط فعال و مطلوب با کارفرما و مشاور (دستگاه نظارت) و نمایندگان آنها.
 • نظارت مستمر بر انجام به موقع فعالیتهای کارگاهی، به ویژه عملیات مستندسازی کار و پیگیری دریافت مصوبه صورتجلسات و تأییدات کارفرما و مشاور.
 • ارجاع كار به واحدهاي مجري پروژه مانند طراحی ، ساخت و نصب و بازرگانی طبق برنامه‌ زمانی تهيه شده و ایجاد هماهنگی میان آنها.
 • تحويل قسمتهاي اجراء شده پروژه و انتقال به مرحله بعدي تا پايان كار راه‌اندازي.

واحد کنترل پروژه

 • تعريف پروژه و تعيين مشخصات آن
 • طراحی ساختار شکست كار (WBS)
 • ایجاد ساختار شبکه ای (Network Diagram)
 • تخصيص منابع و تعیین برنامه زمانبندی
 • تعيين درصد پيشرفت پروژه
 • جمع آوری اطلاعات واقعی پروژه
 • تطابق فعالیت های پروژه با برنامه زمان بندی
 • تهيه گزارش دوره ای پیشرفت پروژه
 • تهيه گزارش نهايی پروژه
 • اصلاح کردن برنامه زمان بندی پروژه
 • اعلام تنگناها و مشكلات پروژه