مدیران اجرایی


فرشید نقش

مدیر دپارتمان تصفیه خانه

ایمیل: f.naghsh@sazab-sanat.com

علیرضا احمدپور

مدیر مالی

ایمیل: ahmadpour@sazab-sanat.com

امیر صیادی

مدیر پروژه

ایمیل: sayadi@sazab-sanat.com

مسعود صداقت

مدیر پروژه

ایمیل: sedaghat@sazab-sanat.com

علیرضا عاکفیان

مدیر پروژه

ایمیل: akefian@sazab-sanat.com

دپارتمان طراحی

ایمیل: design@sazab-sanat.com

سعید صدیقی

مدیر کنترل پروژه

ایمیل: sedighi@sazab-sanat.com

مدیر مناقصات

مدیر بازرگانی