هیئت مدیره


مهرداد زارعی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

ایمیل: m.zarei@sazab-sanat.com