تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد ابیورد


طراحی،تهیه(ساخت)،حمل ،نصب وراه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد ابیورد