تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد حاجیلر چای


طراحی،تهیه(ساخت)،حمل ،نصب وراه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد حاجیلر