آبگیر کشاورزی سد جیرفت


خرید ،حمل و نصب ۱عدد شیر سوزنی مربوط به آبگیر کشاورزی سد جیرفت