تجهیزات هیدرومکانیکال پایاب سد دوستی


طراحی،تهیه(ساخت)،حمل ،نصب وراه اندازی دریچه ها و تجهیزات هیدرومکانیکال پایاب سد دوستی