تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد و نیروگاه نرماب


طراحی،تهیه(ساخت)،حمل ،نصب وراه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد و نیروگاه نرماب