تجهیزات الکتریکال سد مخزنی شهر چای


طراحی،تهیه(ساخت)،حمل،نصب وراه اندازی تجهیزات الکتریکال  سد مخزنی شهر چای