مخزن فلزی ۱۰۰ متر مکعبی آب- قزوین


تهیه ،ساخت ،حمل و نصب ۳ عدد مخزن فلزی ۱۰۰ متر مکعبی فلزی آب و ۲ عدد مخزن فلزی ۵۰ متر مکعبی به همراه فونداسیون قزوین