مخزن فلزی۵۰۰ متر مکعبی شهر پیشوا


تهیه ،ساخت ،حمل و نصب ۱عدد مخزن فلزی۵۰۰ متر مکعبی هوایی آب به همراه فونداسیون شهر پیشوا