دریچه های شبکه آبیاری و زهکشی سد سفید رود


طراحی،تهیه(ساخت)،حمل،نصب وراه اندازی دریچه های شبکه آبیاری و زهکشی سد سفید رود