مدیران اجرایی


علیرضا احمدپور

مدیر مالی

ایمیل: ahmadpour@sazab-sanat.com

امیر صیادی

مدیر پروژه

ایمیل: sayadi@sazab-sanat.com

مسعود صداقت

مدیر پروژه

ایمیل: sedaghat@sazab-sanat.com

علیرضا عاکفیان

مدیر پروژه

ایمیل: akefian@sazab-sanat.com

حامد ایمان شعار

مدیر طراحی

ایمیل: imanshoar@sazab-sanat.com

سعید صدیقی

مدیر کنترل پروژه

ایمیل: sedighi@sazab-sanat.com

مدیر مناقصات

مدیر بازرگانی