هیئت مدیره


مهراز کیانپور

رئیس هیئت مدیره

 

سید مصطفی سخایی فر

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره