Mr. Mostafa Sakhaifar


Managing director

M.S. of mechanical engineering

Mail: m_sakhai@sazab-sanat.com