تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد ذخیره ای سومبار


طراحی،تهیه(ساخت)،حمل ،نصب وراه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال والکتریکال سد ذخیره ای سومبار